location image

Rudolfinum

Alšovo nábř. 12, Praha
kavarna | kultura | Sal

Popis lokace

Vý­znam­ná ar­chi­tek­to­nic­ká pa­mát­ka Pra­hy. No­vo­re­ne­sanč­ní bu­do­va na bře­hu řeky Vl­ta­vy je od své­ho ote­vře­ní v roce 1885 spo­je­na s hud­bou a vý­tvar­ným umě­ním. Dnes je ten­to kul­tur­ní dům síd­lem České filhar­mo­nie a Ga­le­rie Ru­dol­fi­num, na­jde­te v něm ale také nově zre­kon­stru­o­va­nou sty­lo­vou ka­vár­nu.